szkoła
DZISIAJ :
2.08.2015
Gustawa, Kariny, Stefana
HOME  
KOMUNIKATY  

Klasy integracyjneIntegracja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży zarówno pełno jak i niepełnosprawnych. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod. Daje szanse wyrównania opóźnień i braków poprzez wzbogacenie procesu nauczania terapią prowadzoną przez specjalistów. Sprzyja rozwijaniu uzdolnień i talentów u dzieci, ponieważ nauczyciele zwracają szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka.

W naszej szkole staramy się, aby zarówno same dzieci jak i rodzice zrozumieli, że wszyscy uczniowie rozwijają się pełniej, kiedy przyjmują do swego grona rówieśników o różnorodnych upodobaniach i zdolnościach. Bogatszy też jest ich rozwój, gdy wszyscy w klasie czują się bezpiecznie- pewni, że otrzymają pomoc, ilekroć jej potrzebują.

Naszym zdaniem najważniejsze jest to, aby zrozumieć, iż integracja prawdziwa i pożądana służy wszystkim.

Nasza szkoła od 1993r. podjęła i realizuje z powodzeniem ideę kształcenia integracyjnego.


W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 uczniowie uczą się w integracyjnej czwartej klasie, w którym dzieci objęte są opieką wychowawcy i nauczyciela wspomagającego:

klasa 4a - wychowawca p.Anna Niewiadomska, nauczyciel wspomagający p.Sylwia Łaszkiewicz

Zasady przyjmowania uczniów do klasy I integracyjnej


1. Przyjęcie wszystkich dzieci odbywa się na zasadzie dobrowolności.
2. Pierwszeństwo mają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z rejonu szkoły.
3. Podanie o przyjęcie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych można składać do sekretariatu szkoły.

4. Wymagana dokumentacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych :
- podanie rodziców
- orzeczenie do kształcenia specjalnego w formie kształcenia integracyjnego wydane przez Rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- opinia lekarza,
- skierowanie wydane przez Wydział Oświaty UM Poznania

5. Preferowane przez nas kryteria przyjęcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do klasy integracyjnej :
- niepełnosprawność ruchowa ( tylko kończyn górnych),
- niedowidzenie lub niedosłuch,
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,
- niepełnosprawności sprzężone.

6. Do klas II - VI prowadzone są przyjęcia uzupełniające w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.
7. Komisja kwalifikacyjna w składzie :
Dyrektor szkoły, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele uczący w klasach
integracyjnych decydują o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej.
8. Zapisy dzieci pełnosprawnych odbywają się w terminie wyznaczonym przez szkołę, tak samo jak do innych klasa pierwszych.
9. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. Klasa integracyjna prowadzona jest przez dwóch nauczycieli : nauczyciela prowadzącego(na poziomie klas I- III nauczyciel nauczania zintegrowanego, w klasach IV - VI nauczyciel danego przedmiotu) oraz nauczyciela wspomagającego ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
11. W ramach rekrutacji do klas integracyjnych przewiduje się spotkania z rodzicami, zajęcia otwarte, warsztaty, rozmowy indywidualne.
12. Na pierwszym zebraniu z Rodzicami klas pierwszych przedstawiony zostaje projekt organizacji pracy w klasie integracyjnej oraz zasady współpracy z Rodzicami, na co Rodzice wyrażają zgodę.

System oceniania w klasach integracyjnych


System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Nauczyciele w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Ocena na etapie nauczania zintegrowanego ma za zadanie nie tylko określić poziom osiągnięć ucznia, ale także motywować go do dalszej nauki na kolejnych etapach kształcenia. Aby ocenianie było obiektywne i trafne pamiętamy o uprzednim, dokładnym poznaniu ucznia oraz określeniu i respektowaniu jego indywidualnej drogi rozwoju. Pamiętamy o możliwościach dziecka i jego ograniczeniach. Najważniejsze jest dla nas dziecko i jego rozwój - wielostronny - a nie realizacja programu.

Oceniajac dziecko - ucznia, bierzemy pod uwagę:
- zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią;
- wysiłek włożony w pracę;
- sposoby dotarcia do wiedzy;
- samodzielność wykonania zadania;
- poziom umiejętności.

Systematyczne obserwowanie i diagnozowanie oddziaływań edukacyjnych znajduje swoje udokumentowanie poprzez:
- wstępną ocenę umiejętności i wiedzy - Arkusz Obserwacyjny Ucznia;
- charakterystykę ucznia i ocenę opisową po zakończeniu każdego semestru;
- dokumentację pracy ucznia;
- podsumowanie pierwszego etapu edukacyjnego poprzez określenie aktualnego poziomu kompetencji ucznia.

Na początku etapu edukacyjnego zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, reedukator) dokonuje wstępnej diagnozy poziomu rozwoju dziecka. Na koniec każdego semestru nauczyciel sporządza charakterystykę ucznia, podkreślając zmiany, jakie w nim zachodzą, oraz przygotowuje ocenę opisową, zawierającą rejestr osiągnięć ucznia.

Zawsze pamiętamy o tym, że oceniamy umiejętności i wiedzę ucznia, a nie jej brak.

Metody i formy pracy w klasach integracyjnych


Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu dzieci w klasie integracyjnej stosowane są elementy wielu innych, które maja charakter wspierający i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te maja charakter terapeutyczny. Usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działania relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą :
- Gimnastyka mózgu, kinezjologia edukacyjna,
- Metoda dobrego startu
- Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- Muzykoterapia

Ponadto integracji sprzyjają:
- Wycieczki poza teren szkoły
- Uroczystości i imprezy klasowe
- Zabawy w kręgu
- Zawody sportowe
- Wyjazdy na zieloną szkołę
- Udział w konkursach i imprezach szkolnych
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Wspólne dbanie o klasę

Nad prawidłowym rozwojem dzieci niepełnosprawnych czuwa nauczyciel wspomagający. Poza wspieraniem pracy dziecka w czasie lekcji, dodatkowo prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne w specjalnie do tego celu przygotowanym gabinecie terapeutycznym.

kamery, alarmy, anteny, monitoring naziemna telewizja cyfrowa, dekoder, stb, dvb-t, mpeg-4 montaż kamer, monitoring, montaż alarmów depilacja laserowa, usuwanie naczynek, mikrodermabrazja, usuwanie tatuażu depilacja laserowa, depilacja # # # # # #
administracja i realizacja stron